Skip to main content
Missie

Bieden van een platform voor aangesloten leden om arbeidsmobiliteit te bevorderen, kennis te delen over en actief aan de slag te gaan met arbeidsbemiddeling in Zuid Holland. 

Visie

Door het delen van kennis en het creëren van loopbaanmogelijkheden voor elkaar, werken we aan arbeidsmobiliteit en oplossingen voor mensen die in beweging zijn gekomen. Gedeeld eigenaarschap borgt het succes.

Strategie

Door het commitment van de leden zijn we in staat passende oplossingen te bieden bij loopbaan en mobiliteitsvraagstukken. De wederkerigheid van het lidmaatschap van het netwerk garandeert een efficiënte en effectieve aanpak hiervan. Kernbegrippen hierbij zijn persoonlijk, transparant, open cultuur, proactief en onbaatzuchtige samenwerking. 

Randvoorwaarden
 • Heldere en platte structuur met een bestuur.
 • Een stuurgroep en een ledenvergadering.
 • Passende faciliteiten toegankelijk voor alle leden, zoals een website, carrièredagen en matchtafels.
 • Gemaakte afspraken zijn helder en worden nagekomen.
 • Ondersteunende functies voor het netwerk (website, secretariaat, etc.) zijn geborgd.
 • Het netwerk biedt ruimte aan initiatieven.
 • Voor aangesloten leden gelden heldere toelatingscriteria.

Binnen de vereniging Facta non Verba werken bedrijven uit verschillende sectoren samen aan vraagstukken op het gebied van arbeidsmobiliteit.
Het netwerk zoekt naar mogelijkheden en oplossingen om gezamenlijk de arbeidsmobiliteit binnen de betrokken bedrijven te verbeteren. Dit doen zij door kennis te delen op actuele HR thema’s, maar vooral door aan de slag te gaan met bemiddelen van concrete kandidaten.
Zo biedt Facta non Verba mobiliteitskandidaten o.a. tijdelijke werkervaringsplaatsen. Medewerkers krijgen hiermee de kans om binnen andere bedrijven nieuwe werkervaringen op te doen zodat zij zich beter kunnen oriënteren op ander werk.
Het netwerk biedt hierbij de nodige ondersteuning. Duurzame inzetbaarheid is voor alle betrokken bedrijven van groot belang. Beweging in werk, het verkrijgen van inzichten voor toekomstig werk in de regio, talentontwikkeling, leren & ontwikkelen en gezond aan het werk blijven zijn steeds terugkerende thema’s die worden opgepakt en uitgebreid. Het intersectorale samenwerkingsverband wordt door de betrokken leden ook gebruikt als denktank.
Beleidsmatige vragen, invulling van trainee ships, boeien en binden van medewerkers, het passeert allemaal de revue. Zo werken bedrijven samen aan vernieuwende projecten om medewerkers arbeidsperspectief te bieden. 

Wat heeft Facta non Verba u als HR professional en uw medewerkers te bieden? 

 • Een krachtig netwerk gebaseerd op samenwerking en onbaatzuchtigheid
 • Nieuwe mogelijkheden voor diverse werkervaringen met behoud van huidige arbeidsovereenkomst 
 • Tijdelijke werkervaringsplaatsen/re-integratie mogelijkheden bij bedrijven uit het netwerk, 
 • Netwerkgesprekken met medewerkers van de aangesloten organisaties binnen Facta Non Verba, 
 • Openstelling van de vacatures binnen het netwerk, 
 • Voorkomen van overbelasting eigen organisatie door de juiste inzet van werkervaringsplaatsen. 
 • Goed gekwalificeerde kandidaten voor bestaande vacatures binnen het netwerk, 
 • Mobiliteit met gesloten beurzen voor kandidaten 1e en 2e spoor. 

Mobiliteitskandidaten: om wie gaat het?

 • Kandidaten vanuit vrijwillige mobiliteit. 
 • Kandidaten die zich oriënteren op hun toekomstige loopbaan
 • Kandidaten vanuit onvrijwillige mobiliteit door bijvoorbeeld boventalligheid of re-integratie.
 • Medewerkers zonder uitzicht op contractverlening.